Μηχανικος Πωλήσεων/Sales Engineer – SENEM11.19

The Client: Our client is a dynamic, growing company specialized in manufacturing low-voltage transformers leading the sector. With international presence and clients all over the globe, our client focuses in customer centric excellence and top quality standards and holds global product certifications.

Our client’s vision is to deliver valued products, technical services and support to customers and to build long-term beneficial and win-win cooperation. Aiming to grow rapidly and strengthen its sales team, our client is looking for a Sales Engineer. The position is based in Attiki, more specifically @North.

Σχετικά με τον πελάτη: Ο πελάτης μας είναι μια δυναμική, αναπτυσσόμενη εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή μετασχηματιστών χαμηλής τάσης. Με διεθνή παρουσία και πελάτες σε όλο τον κόσμο εστιάζει στην κορυφαία ποιότητα των υπηρεσιών του, στα άριστα ποιοτικά πρότυπα και διαθέτει και πιστοποιήσεις των προϊόντων του και των μεθόδων του. Το όραμα του πελάτη μας είναι να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση πελατών και άρτιες λύσεις και υποστήριξη και να οικοδομήσει μακροπρόθεσμες επωφελές συνεργασίες. Με στόχο την τάχιστη ανάπτυξή του, επιθυμεί να ενισχύσει την ομάδα πωλήσεών του και αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων. Η θέση βασίζεται στην Αττική, πιο συγκεκριμένα στα Βόρεια Προάστια.

The Role: The Sales Engineer will be responsible to sell all products and Solutions to the potential market. He/she will follow the sales plan and guidelines instructed by the General Manager. He/she will be responsible to follow up leads, opportunities and offers, identify and act on new business opportunities with existing clients or new leads, participate in organizing international fairs, present sales performance on weekly basis, support and collaborate with Marketing Department for the development of new marketing material.

Ο ρόλος: Ο μηχανικός πωλήσεων θα είναι υπεύθυνος για την πώληση όλων των προϊόντων και λύσεων. Θα αναφέρεται στον γενικό διευθυντή. Θα είναι υπεύθυνος να παρακολουθεί τους υποψήφιους πελάτες, ευκαιρίες και προσφορές, να εντοπίζει και να δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με υφιστάμενους ή νέους υποψήφιους πελάτες, να συμμετέχει στην οργάνωση διεθνών εκθέσεων, να παρουσιάζει τις επιδόσεις των πωλήσεων σε εβδομαδιαία βάση, να υποστηρίζει και να συνεργάζεται με το τμήμα marketing για την ανάπτυξη νέου υλικού.

Requirements: The incumbent should hold a University Degree in Electrical Engineering. He/she must have a prior experience of 3-4 years in a similar environment, such as manufacturing of electrical equipment addressed for industrial purposes or the shipping sector. He/she should have good knowledge of selling electrical engineers’ solutions. Very good Knowledge of written and spoken English is a must. German would be a plus.

Προϋποθέσεις: Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να κατέχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Πρέπει να έχει προηγούμενη εμπειρία 3-4 ετών σε παρόμοιο περιβάλλον, όπως η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού που απευθύνεται σε βιομηχανικούς πελάτες ή προς τη ναυτιλία. Θα πρέπει να έχει καλή γνώση της πώλησης λύσεων ηλεκτρολογικού υλικού. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη. Γνώση Γερμανικών θα συνεκτιμηθεί θετικά.
Remuneration: The company offers an attractive salary, bonus on specific targets, a car and other benefits. The position also offers excellent career prospects.
If you find the position interesting, please contact us at info@asctalent.com, with your cv and details, stating the position code as: SENEM11.19

Αποδοχές: Η εταιρεία προσφέρει έναν ελκυστικό μισθό, bonus με βάση συγκεκριμένους στόχους, αυτοκίνητο και άλλες παροχές. Η θέση προσφέρει επίσης άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας. Αν βρίσκετε τη θέση ενδιαφέρουσα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@asctalent.com, αποστέλλοντας το βιογραφικό σας και αναφέροντας τον κωδικό θέσης ως: SENEM11.19